Elite Air
 

Prijavite se za naše vesti

Ime i prezime (*)

Please let us know your name.
Email adresa (*)

Please let us know your email address.
Broj telefona (*)

Please write a subject for your message.
Datum rođenja (*)

Invalid InputNaziv programa

Stručno osposobljavanje za zaposlene u prevozu opasnog tereta u vazdušnom saobraćaju u pošti

Ciljna grupa

  • Službenici pošte uključeni u prihvatanje pošiljki koje sadrže opasan teret (IATA DRG Kategorija a)
  • Službenici pošte uključeni u procedure pošiljki koje ne sadrže opasan teret (IATA DRG Kategorija b)
  • Službenici pošte koji rade na poslovima rukovanja, skladištenja i utovara pošiljki (IATA DRG Kategorija c)

Ciljevi programa

Lica koja uspešno završe obuku biće u stanju da:

  • Primenjuju ICAO-IATA propise o prevozu opasnog tereta u poštanskom saobraćaju

Opis obuke

Obuka uključuje teorijsku nastavu i završni test. Nastavu izvode kvalifikovani instruktori uz korišćenje važećeg izdanja IATA Propisa za prevoz opasnog tereta (izdanje na engleskom jeziku).

Literatura za obuku

Važeće izdanje IATA DGR

Provera znanja

Provera znanja se vrši pismenim putem (testom) na kraju odslušane nastave. Vrednovanje znanja slušalaca se ocenjuje procentualno od 1 do 100%. Uspešno je završio kurs onaj slušalac koji dobije najmanje 80%.

Slušalac koji je uspešno završio kurs dobija sertifikat, kao i POTVRDU O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZASPOLENOG NA POSLOVIMA U TRANSPORTU OPASNOG TERETA u formatu koji je predviđen Pravilnikom o obrascu i roku važenja potvrde o stručnoj osposobljenosti  zaposlenog na poslovima u transportu opasnog tereta ("Službeni glasnik RS", broj 42/13).

Trajanje osnovne obuke

Za kategoriju a predviđeno je ukupno 18 časova u formi celodnevne nastaveod 6 časova dnevno

 

Teorijska nastava

(broj časova)

Ispit

(broj časova)

Broj radnih dana

16

2

3

 

Za kategoriju b predviđena je celodnevna nastavaod ukupno 6 časova

 

Teorijska nastava

(broj časova)

Ispit

(broj časova)

Broj radnih dana

5

1

1

 

Za kategoriju c predviđena je celodnevna nastavaod ukupno 6 časova

 

Teorijska nastava

(broj časova)

Ispit

(broj časova)

Broj radnih dana

5

1

1

 

Uslovi za uključenje

Minimalni uslov za uključenje u program obuke je:

  • Srednja stručna sprema
  • Osnovno poznavanje engleskog jezika

Osveženje znanja

Osveženje znanja mora se obaviti u periodu koji nije duži od 24 meseca, računajući od datuma prethodne obuke ili osveženja znanja (IATA DGR 1.5.0.3).

Trajanje obuke osveženja znanja

Za kategoriju a predviđeno je ukupno 12 časova u formi celodnevne nastaveod 6 časova dnevno

 

Teorijska nastava

(broj časova)

Ispit

(broj časova)

Broj radnih dana

10

2

2

 

Za kategoriju b predviđena je celodnevna nastavaod ukupno 6 časova

 

Teorijska nastava

(broj časova)

Ispit

(broj časova)

Broj radnih dana

5

1

1

 

Za kategoriju c predviđena je celodnevna nastavaod ukupno 6 časova

 

Teorijska nastava

(broj časova)

Ispit

(broj časova)

Broj radnih dana

5

1

1

 

Novosti