Elite Air
 

Prijavite se za naše vesti

Ime i prezime (*)

Please let us know your name.
Email adresa (*)

Please let us know your email address.
Broj telefona (*)

Please write a subject for your message.
Datum rođenja (*)

Invalid InputATPL modular
(Modularni kurs za dozvolu saobraćajnog pilota)

 

- U S K O R O -

 

Opšte o obuci:

Cilj modularnog kursa za ATPL(A) je da obuči pilote u teorijskim znanjima, do nivoa potrebnog za ATPL(A).

Teorijska obuka sastoji se od 300 časova nastave za vlasnike CPL/IR, 450 časova nastave za nosioce CPL ili  IR, 650 časova nastave za nosioce PPL, 1 čas nastave = 60 min., u skladu sa JAA planom i programom za ATPL.

Priznanje prethodnog iskustva se mora dobiti od strane Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije pre početka obuke, i nije odgovornost Akademije. Za kandidata koji poseduje CPL(A)/IR izdat u skladu sa ICAO Annex 1, teorijska nastava biće smanjena za 350 časova, a za nosioce CPL (A) ili IR(A) za 200 časova.

Trajanje obuke:

 • 130 radnih dana za PPL
 • 90 radnih dana CPL (A) or IR (A)
 • 60 radnih dana CPL (A)/IR (A) 

Uslovi za upis:

Svi zainteresovani kandidati pre nego što upišu Akademiju prolaze kroz proces selekcije koji se sprovodi na osnovu sledećih kriterijuma:

 • navršenih 18 godina starosti
 • važeću minimum PPL dozvolu
 • poznavanje engleskog jezika - srednji B nivo, matematike i fizike - zasniva se na znanju stečenom u srednjoj školi (testiranje)
 • odsustvo psiho-fizikih poremećaja (provera se vrši testiranjem i razgovorom sa kompanijskim psihologom)

Napomena: Ukoliko kandidat ne ispunjava neki od kriterijuma selekcije Akademija mu nudi pomoć u odklanjanju nedostataka, jer kod nas ne postoje problemi već samo rešenja!

Potrebana dokumenta za upis:

 • važeća minimum PPL dozvola - overena fotokopija
 • diploma o stečenom srednjem/visokom obrazovanju - overena fotokopija
 • curiculum Vitae (CV)
 • izvod iz matične knjige rođenih - original
 • uverenje o državljanstvu - original
 • potvrda nadležnog državnog organa da kandidat nije osuđivan
 • slika kandidata (i 1x portret 3,5x4,5cm)
 • kandidat mora imati važeće medicinsko uverenje Class 1 ili Class 2 o osposobljenosti za nesmetano obavljanje letačkih poslova, izdato od strane Autorizovane Medicinske Institucije u skladu sa JAR FCL 3 koje treba pribaviti neposredno pred potpisivanje Ugovora o školovanju.

Cena obuke:

Kontaktirajte nas da biste saznali aktuelne cene.

Školarina obuhvata:

 • udžbenike, audio i video materijale
 • teorijsku nastavu 
 • troškove ulaznica i troškove smeštaja tokom realizacije vannastavnih aktivnosti (Team Building vikendi uz  wellness & spa aktivnosti, organizovane posete muzejima, pozorištima, bioskopu.)
 • obuku koju sprovodi Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć Beograd u cilju sticanja Sertifikata o osposobljenosti za primenu reanimacionih mera
 • polaganje završnog ispita u Akademiji
 • izdavanje Diplome

Ostalo:

ELITE ACADEMY svojim polaznicima tokom školovanja za licencu (dozvolu) saobraćajnog pilota ukoliko imaju potrebu, omogućava školovanje po specijalnim uslovima u cilju sticanja visokog obrazovanja i stepena osnovnih akademskih studija iz oblasti menadžmenta na fakultetu koji je akreditovan od strane Ministarstva prosvete, a koji je deo ELITE GROUP.